lipu tenpo li jo e lipu Patreon! o kama sona e ni!

lipu tenpo logo

lipu tenpo

o kama pona

jan jan Sonatan tenpo 2024-02-07 lipu nanpa tenpo kama kama

o kama pona
lon lipu tenpo!
tenpo … li kama
lili li tawa wawa.
tenpo sike tu wan
pini la lipu tenpo
nanpa wan li kama
lon. ni li tenpo suli!

lipu ni la jan Alonola
li toki e ilo tenpo.
taso lipu ni li jo e ijo
ante suli kin.
o kama sona e sin
pi lipu tenpo e ken
pi toki pona tawa
nasin Juniko.
o pona o musi
kepeken lipu tenpo!

– jan Sonatan